Chào mừng bạn đến với trang web của Nữ Tu Thừa Sai Thánh Phêrô Claver!

Đây là một trang mạng của những trái tim rộng mở và những vòng tay dang rộng

được kết nối bằng sức mạnh tình yêu Chúa Kitô để bắc nhịp cầu cộng tác giữa giáo

dân và các nhà thừa sai để phục vụ Giáo hội. Qua việc dâng hiến trọn vẹn, chúng

tôi có thể chia sẻ những món quà tinh thần và trung chuyển những đóng góp vật

chất của các vị ân nhân tới những người khó khăn nhất trên thế giới.

Hội dòng nữ tu Thừa Sai Thánh Phêrô Claver là một dòng tu quốc tế hiện diện trên

27 quốc gia do Chân phước Maria Têrêsa Ledóchowska thành lập năm 1894.

Các môn đệ truyền giáo, được kêu gọi để mang Tin Mừng đến thế giới.

Qua việc linh hoạt truyền giáo, chúng tôi kêu gọi hàng nghìn người tham gia vào

hoạt động truyền bá Phúc Âm của Giáo hội. Bằng cách trực tiếp qua lời nói hoặc

gián tiếp qua các phương tiện truyền thông, chúng tôi cung cấp thông tin về hoạt

động truyền giáo cũng như đào tạo tín hữu về trách nhiệm truyền giáo.

Saigon

IMG_community of Hiền Đức-Long Thành.JPG

Formation House

Sisters.jpg

Contattaci

Suore Missionarie di S. Pietro Claver

Via dell'Olmata 16

00184 Roma

Italia 

Tel: 064880450

claver.web@gmail.com

La nostra priorità consiste nel tramettere agli altri il fuoco di Cristo

che arde nei nostri cuori, per diffondere sempre più l'amore per la Missione,

radicandolo nel cuore di tutti

Ci caratterizza il desiderio di radicare e consolidare

il Regno di Dio ovunque, specialmente in Africa, innanzitutto mediante la preghiera, la donazione di noi stesse e attraverso varie attività di promozione e sostegno delle missioni.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

© 2020 Suore Missionarie di S. Pietro Claver. Tutti i diritti riservati.

name copy.png